Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu
cmt (6)

Διοίκηση της Σχολής

Όργανα Διοίκησης της Σχολής

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 22 του Νόμου 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», οι Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) έχουν τα ακόλουθα όργανα διοίκησης: 

  • Κοσμήτορα, και
  • Κοσμητεία.

Η Κοσμητεία της Σχολής

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 23 του Νόμου 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», η Κοσμητεία ως όργανο διοίκησης της Σχολής αποτελείται από:

α.τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β.τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γ.έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και
δ.τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α. και β., οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 είναι η ακόλουθη:

Κοσμήτορας
 
Γεώργιος Φλούδας
Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής
Τηλέφωνο: +30-26510-08564
E-mail: gfloudas@uoi.gr
Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
Χάρης Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30-26510-08224
E-mail: charis@uoi.gr
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής
Σαμουήλ Κοέν
Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30-26510-08540
E-mail: scohen@uoi.gr
Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Ιωάννης Πλακατούρας
Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30-26510-08417
E-mail: iplakatu@uoi.gr
Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π.
 
Δέσποινα Πανταζή, M.Sc., Ph.D.
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας
Τηλέφωνο: +30-26510-08378
E-mail: dpantazi@uoi.gr
Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
 
Κωνσταντίνα Τζουβάρα, M.Sc.
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών
Τηλέφωνο: +30-26510-08253
E-mail: ktzuvara@uoi.gr
* Στη Σχολή Θετικών Επιστημών δεν υπηρετούν μέλη Ε.Ε.Π.

**Δεν εκλέχθηκαν εκπρόσωποι των φοιτητών στην Κοσμητεία