Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Έπαινος Διδασκαλίας

Κανονισμός για την απονομή “Επαίνου Διδασκαλίας” της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κριτήρια Αξιολόγησης

1.Ευρέως αναγνωρισμένο διδακτικό έργο, που τεκμηριώνεται από:

(α) Την επίσημη επί σειρά ετών αξιολόγηση του διδακτικού έργου των διδασκόντων από τους φοιτητές/τριες του Τμήματος.

(β) Την τεκμηριωμένη συμβολή του/της στην επιτυχή ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, στη διαμόρφωση νέων μαθημάτων του Τμήματος ή Διατμηματικών μαθημάτων που προάγουν τις διεπιστημονικές σπουδές και ειδικεύσεις.

(γ) Την πέραν του συνήθους συμμετοχή του/της στην επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, σε συνδυασμό με την επιστημονική ή επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών/τριών που τις εκπόνησαν.

(δ) Την ενεργό συμμετοχή σε διαδικασίες ανοιχτής ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μέσω ομιλιών ή σειρών μαθημάτων, ευρέως αναγνωρισμένης ποιότητας, που απευθύνονται σε μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, ή επαγγελματίες επιστήμονες (π.χ. εκπαιδευτικοί, κ.λπ.), καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Στην έννοια του «μαθήματος» περιλαμβάνονται, βεβαίως, όχι μόνο τα «από έδρας» μαθήματα αλλά και τα πάσης φύσεως εργαστηριακά ή σεμιναριακά μαθήματα.

Η αξιολόγηση θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διδασκαλία βασικών προπτυχιακών μαθημάτων έναντι μαθημάτων επιλογής.

2. Ευρέως αναγνωρισμένο συγγραφικό έργο. Έχει βαρύνουσα σημασία όταν υπάρχει, ιδίως αν πρόκειται κατά σειρά σπουδαιότητας για:

(α) Πανεπιστημιακά Συγγράμματα με εθνική αναγνώριση στον τομέα τους. Να χρησιμοποιούνται δηλαδή και από άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα πέραν εκείνου στο οποίο διδάσκει ο/η συγραφέας τους.

(β) Ερευνητικές Μονογραφίες που απευθύνονται στους μελετητές του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών και των προχωρημένων προπτυχιακών φοιτητών/τριών με σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα.

3. Ερευνητικό έργο. Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, θα λαμβάνεται υπόψη το ερευνητικό έργο των προτεινόμενων ως σοβαρό επιπλέον στοιχείο.

4. Ακαδημαϊκό ήθος. Αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση της έννοιας του Πανεπιστημιακού Δασκάλου.

Aπονομές Επαίνου Διδασκαλίας

Έπαινος Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2020-2022

Ματθαίος Καμαράτος, Τμήμα Φυσικής

Έπαινος Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2018-2020

Νικόλαος Μπάκας, Τμήμα Φυσικής

Δικαίωμα υποβολής πρότασης

  1. Η Επιτροπές του Τμήματος (Σ.Ε. Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΟΜ.Ε.Α., κ.λπ.).
  2. Συνάδελφοι των προτεινόμενων οι οποίοι είναι σε θέση να επικαλεστούν προσωπική γνώμη ή αντικειμενικά στοιχεία για το διδακτικό ή συγγραφικό τους έργο.
  3. Απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα των προτεινόμενων.
  4. Αν υπάρχει μία τουλάχιστον από τις παραπάνω προτάσεις, τότε θα συνεκτιμηθεί και κάθε επιπλέον στοιχείο που τίθεται στη διάθεση της Κοσμητείας από οποιονδήποτε είναι σε θέση να το τεκμηριώσει αξιόπιστα.

Η Κοσμητεία έχει πάντα τη δυνατότητα να ζητήσει τη γνώμη Πανεπιστημιακών Δασκάλων που είναι σε θέση να γνωρίζουν το έργο των προτεινομένων ή να ζητήσει επίσης κάθε άλλο στοιχείο που θα τη βοηθήσει να τεκμηριώσει την κρίση της.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Κανόνες και Διαδικασίες

Τα μέλη της Κοσμητείας δεν μπορούν να είναι προτεινόμενα για τον Έπαινο. Ο Έπαινος απονέμεται ανά διετία. Υπό τον όρο ότι υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις, βραβεύονται δύο προτεινόμενοι/ες κάθε φορά. Διαφορετικά, ο Έπαινος απονέμεται σε έναν/μία ή σε κανέναν/καμία.

Επιλέξιμοι για τον Έπαινο είναι οι εν ενεργεία διδάσκοντες/διδάσκουσες του ιδρύματος, όμως ο Έπαινος θα μπορεί να απονέμεται κατ’ εξαίρεση και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές και Καθηγήτριες. Πέρα από τα ουσιαστικά προσόντα (που αφορούν στην ποιότητα του διδακτικού έργου) οι προτεινόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ανακοινώνεται από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους απονομής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Οι αποφάσεις ανακοινώνονται την 28η Φεβρουαρίου του ίδιου Ακαδημαϊκού Έτους, ενώ η Τελετή Απονομής ορίζεται σε εύλογο χρόνο,  από έναν έως τρεις μήνες μετά την απόφαση.