Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Μήνυμα Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελεί τη μετεξέλιξη της Φυσικομαθηματικής Σχολής (ιδρύθηκε το 1970). Σήμερα στα πλαίσια της Σχολής λειτουργούν τρία Τμήματα:

 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Χημείας

Βασικοί στόχοι της Σχολής είναι:

 • Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών/τριών
 • Η διεξαγωγή έρευνας αιχμής  με την παραγωγή διακριτού διεθνώς ερευνητικού έργου
 • Η εξωστρέφεια προς όφελος του κοινωνικού συνόλου

Τα προγράμματα σπουδών των τριών Τμημάτων είναι καλά διαρθρωμένα, ευέλικτα και μοντέρνα. Παρέχουν υψηλού επιπέδου προπτυχιακή εκπαίδευση σε σύγχρονα γνωστικά πεδία απαραίτητα για την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. Παράλληλα υποστηρίζουν ένα αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε πιο εξειδικευμένους τομείς.

Μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και υποτροφιών των μελών Δ.Ε.Π. τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς φορείς. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής ξεχωρίζουν για το υψηλό επιστημονικό τους κύρος και τις επιστημονικές τους διακρίσεις.    

Με προσήλωση στη διδασκαλία και την έρευνα και με σεβασμό στον πολίτη και την κοινωνία το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής εξελίσσεται συνεχώς συμβάλλοντας στη δημιουργία ακαδημαϊκής παράδοσης.

Στον δικτυακό τόπο της Σ.Θ.Ε. θα βρείτε πληροφόρηση σχετικά με την αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. καθώς και των προπτυχιακών μας φοιτητών. Στους επιμέρους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν στη δομή τους, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τους κανονισμούς λειτουργίας, τα ερευνητικά προγράμματα, κ.α.

Γεώργιος Φλούδας

Καθηγητής
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση της Σχολής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

Επιπλέον, από εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (κατ΄ελάχιστο έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των φοιτητών των οικείων ομάδων.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Νόμο 4485/2017, καθώς και όσες επιπλέον γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε Σχολή με τον Εσωτερικό Κανονισμό / Οργανισμό του Ιδρύματος.

Κοσμητεία της Σχολής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Κοσμητεία είναι όργανο διοίκησης της Σχολής και αποτελείται από:

 1. τον Κοσμήτορα της Σχολής
 2. τους Προέδρους των Τμημάτων
 3. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.Π. της Σχολής
 4. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολή
 5. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
 6. τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας (κατ’ ελάχιστο έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των φοιτητών των οικείων ομάδων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

 • Κοσμήτορας: Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας, Τμήμα Φυσικής.
 • Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Αναπληρωτής Καθηγητής Χάρης Παπαδόπουλος.
 • Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Καθηγητής Σαμουήλ Κοέν.
 • Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Καθηγητής Ιωάννης Πλάκατούρας.
 • Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
 • Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Δέσποινα Πανταζή, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας (θητεία έως 30.11.2023).
 • Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Κωνσταντίνα Τζουβάρα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών. (θητεία έως 30.11.2023).
 • Εκπρόσωποι Φοιτητών: Δεν εκλέχθηκαν.