Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Μήνυμα Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελεί τη μετεξέλιξη της Φυσικομαθηματικής Σχολής η οποία ιδρύθηκε το 1970.  Η λειτουργία της Φυσικομαθηματικής μαζί μ΄ αυτήν της Φιλοσοφικής σήμαναν την ίδρυση του αυτόνομου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αρχικά, η Σχολή λειτούργησε στα κτίρια της οδού Δομπόλη καθώς και σε διάφορα κτίρια μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης (κτίριο ‘Τιτάνια’).  Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιούπολη της Δουρούτης (‘Μεταβατικό’ κτίριο και ‘προκάτ’ κτίρια) και τελικά το 1993 άρχισε  η μετεγκατάσταση στα σημερινά κτίρια των Τμημάτων της Σχολής μας.

Από ιδρύσεως της Σχολής μέχρι σήμερα, οι στόχοι παραμένουν αταλάντευτα σταθεροί:

 • υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών/τριών και
 • παραγωγή διακριτού διεθνώς ερευνητικού έργου

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτες οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Σχολής Θετικών Επιστημών και καλύπτουν -πέραν των βασικών αντικειμένων- σειρά θεμάτων που αφορούν σε σύγχρονες τεχνολογικές ειδικεύσεις.

Ανταποκρινόμενοι με επάρκεια στις προκλήσεις του σήμερα, συμβάλλουμε στην δημιουργία ακαδημαϊκής παράδοσης στην οποία θα αναφέρονται με περηφάνεια οι μελλοντικοί απόφοιτοι της Σχολής μας.

Σήμερα στα πλαίσια της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργούν τρία Τμήματα:

 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Φυσικής και το
 • Τμήμα Χημείας

Στους επιμέρους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων παρέχεται πληθώρα πληροφοριών που αφορούν τη δομή τους, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τους κανονισμούς λειτουργίας, τα ερευνητικά προγράμματα και χρήσιμοι σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να τους επισκεφθείτε.

Κωνσταντίνος Κοσμίδης

Καθηγητής
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση της Σχολής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

Επιπλέον, από εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (κατ΄ελάχιστο έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των φοιτητών των οικείων ομάδων.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Νόμο 4485/2017, καθώς και όσες επιπλέον γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε Σχολή με τον Εσωτερικό Κανονισμό / Οργανισμό του Ιδρύματος.

Κοσμητεία της Σχολής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Κοσμητεία είναι όργανο διοίκησης της Σχολής και αποτελείται από:

 1. τον Κοσμήτορα της Σχολής
 2. τους Προέδρους των Τμημάτων
 3. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.Π. της Σχολής
 4. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολή
 5. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
 6. τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας (κατ’ ελάχιστο έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των φοιτητών των οικείων ομάδων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

 • Κοσμήτορας: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Τμήμα Φυσικής.
 • Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Καθηγητής Θεόδωρος Βλάχος.
 • Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκας.
 • Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη.
 • Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: Δεν εκλέχθηκε.
 • Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Βασιλική Μπότη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας.
 • Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Κωνσταντίνα Τζουβάρα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών.
 • Εκπρόσωποι Φοιτητών: Δεν εκλέχθηκαν.