Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε

 

Α) υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας:

 

τον κ. Κόκκα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου,

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής,

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Β) υποψήφιο για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας:

 

τον κ. Δούβαλη Αλέξιο του Παύλου,

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής,

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Η εκλογική διαδικασία (και τυχόν επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες) θα διεξαχθούν κατά τις ώρες 09:00-14:00.

Συνημμένα

You might be interested in …