Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 232/Α/17.12.2022) το Π.Δ. 85/2022 “Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)”, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών ανήκουν στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εντάσσονται στους εξής τομείς, κλάδους και ειδικότητες:

Απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών

Τομέας Η. Εκπαίδευσης

 • Κλάδος 2. ΠΕ Μαθηματικών, Ειδικότητα 1. ΠΕ Μαθηματικών

Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής

Τομέας Δ. Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων

 • Κλάδος 4. ΠΕ Φυσικών, Ειδικότητα 1. ΠΕ Φυσικών

Απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας

Τομέας Δ. Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων

 • Κλάδος 5. ΠΕ Χημικών, Ειδικότητα 1. ΠΕ Χημικών, εάν κατέχουν και Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στους εξής τομείς, κλάδους και ειδικότητες:

Απόφοιτοι των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας

Τομέας Β. Διοίκησης και Οικονομίας

 • Κλάδος 6. ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Ειδικότητα 1. ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
 • Κλάδος 7. ΠΕ Διοικητικού, Ειδικότητα 1. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • Κλάδος 13. ΠΕ Στενογράφων, Ειδικότητα 1. ΠΕ Στενογράφων

Τομέας  Ε. Δημοτικής Αστυνομίας

 • Κλάδος  1. ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, Ειδικότητα 1. ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, εάν κατέχουν και Δίπλωμα Οδήγησης

Απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών

Τομέας Β. Διοίκησης και Οικονομίας

 • Κλάδος 12. ΠΕ Στατιστικών, Ειδικότητα 1. ΠΕ Αναλογιστών, εάν κατέχουν και το σχετικό Πιστοποιητικό Αναλογιστή από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος

Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής

Τομέας Δ. Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων

 • Κλάδος 3. ΠΕ Περιβάλλοντος, Ειδικότητα 1. ΠΕ Περιβάλλοντος

Απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας

Τομέας Δ. Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων

 • Κλάδος 3. ΠΕ Περιβάλλοντος, Ειδικότητα 1. ΠΕ Περιβάλλοντος, εάν κατέχουν και Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
 • Κλάδος 5. ΠΕ Χημικών, Ειδικότητα 2. ΠΕ Χημικών Ναυτιλίας, εάν κατέχουν και Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών καθώς και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ή Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο Φ.Ε.Κ.

Συνημμένα

You might be interested in …